اطلاعیه ” صدای افغان” بعلاقه مندان سایت

 

 

اطلاعیه " صدای افغان" بعلاقه مندان سایت:

از مدتی بدینسو مقالات مشکوکی زیر عناوین مختلفی چون : متن مصاحبه با … ؟ و یا متن سخنرانی آقا یا خانم … ؟ و یا گفتگوی … ؟ با ….؟ به اداره سایت مواصلت کرد ه که اداره سایت در ین گونه مصاحبه ها ، سخنرانیها و گفتگو ها بدیده شک نگریسته آنرا ساخته و پرداخته افرادی میداند که به این طریق با یک تیر میخواهند چند هدف را نشانه گیرند!، و برای اهداف خاص خودشان چنین مسائلی را ترویج و نشر دارند.

محتوی این مقالات در حالیکه در اصل مربوط بدیگران میباشد بدون ذکر مرجع و مصدر قابل اعتماد، برای نشر ارسال میگردد که این کار خلاف تمام اصول نشراتی ومطبوعاتی بوده ، اداره سایت ازنشرهمچو مطالبی بکلی اجتناب میدارد.

بناء از تمام علاقه مندان خواهانیم تا نظرات و افکار خودشان را با پذیرا شدن مسئولیت ان بفرستند و اگر نظرات ، افکار، و یا گفته های دیگران را برای نشر میفرستند باذکر منبع و مصدر ان برای نشر بفرستند تا اداره سایت و خوانندگان در صورت تشکیک به صحت و عدم ان با مراجعه به مصدر اصلی ان، خودرا قناعت دهند.

چنانچه از همکاران عزیز خویش خواهانیم که تا در نوشته هایشان عفت کلام و حرمت قلم و نوشته را مراعات کنند.

به امید صداقت و امانت درهمه کارهایمان.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *