به نتیجه انتخابات باید احترام شود — لطف الله ضوابطی

 

نتیجه انتخابات ، رای اکثریت مردم افغانستان است ، باید به آن احترام شود.

 

روزها جهت برگزاری انتخابات به سرعت هرچه بیشتر در گزر اند وساعت ها ، دقایق ولحظه ها هم میروند وافغانستان وافغان ها را بسوی انتخابات به عنوان آزمون بزرگ رهنمون میسازند . انتخاباتی که تمام دنیا به آن متوجه است بخاطریکه میخواهند عیاربودن افغان ها را از حضور شان در پروسه انتخابات دانسته وبفهمند که مردم این سرزمین تا چه اندازه برای تعین سرنوشت شان ارزش قائل هستند .

از امروز سه روز دیگر به برگزاری انتخابات باقی مانده است ومعیاد کمپاین کاندیدان محترم امروز ختم می گردد و برنامه های کاری ایشان از جانب ملت استعماع شده است وباید از این آزمون بزرگ ملت قهرمان افغانستان موفق بدر آیند وامید وارهستیم که حرف های مبنی بر احتمال راه اندازی خشونت از طرف کاندیدان وهواداران ایشان در صورت عدم پیروزی ، جز شایعه چیزی بیشتری نباشد زیرا اولآ احتمال بروز خشونت ها پس از اعلام نتایج انتخابات که معلومدار به شکست تعدادی از کاندیدان منجر خواهد شد به نحوی نادیده گرفتن رای اکثریت مردم افغانستان بود ه ودر عین حال میتواند به خشونت های قومی ومنطقه یی بین اقوام مختلف افغانستان دامن زنند بنآ این موضوع برای کشوری که جدیدآ دیموکراسی را تجربه میکنند بسیار انجام ناگوار خواهد داشت که می تواند باعث سلب اعتماد وحمایت جامعه جهانی از افغانستان گردد بنآ برای کاندیدان محترم ریاست جمهوری است که نفش بارزی را در حفظ آرامش در صورت شکست احتمالی شان بعد از اعلام نتایج انتخابات را ایفاء نموده وهواخواهان خویش را برای پذیرفتن نتیجه انتخابات تشویق نموده واز ایجاد خشونت که در ضدیت  منافع ملی میباشد جلوگیری بعمل آورند .

کاندیدان محترم باید این موضوع را درک نمایند که هیچ چیزی وهیچ کس نمی تواند برای افغانها بالاتر از منافع ملی این سرزمین باشد وفراموش نخواهد کرد که بروز کوچکترین خشونت باعث آن خواهد شد تا تمام آن چه را در این هشت سال به دست آورده ایم با خطر نابودی روبرو گردیده و مشکل بوجود آمده قابل جبران نباشد. مردم افغانستان علاوه از اینکه تحمل خشم وخشونت را ندارند ، بلکه آماده گی های کامل  برای گرفتن سهم بیشتر در ساختن یک افغانستان مرفع دارند واز هیج نوع سعی وتلاش در جهت خدمت به کشور عزیز خویش دریغ نخواهند کرد وآرزو دارند تا شاهد پیشرفت های بیسار بزرگ در تمام عرصه ها اعم از اقتصادی ؛ اجتماعی و…… غیره باشند به امید روزی که بتوانیم کشور خود را در کوتاه مدت هم  ردیف کشورهای روبه انکشاف ودر درازمدت هم قطار کشورهای انکشاف یافته بیابیم .

با احترام

"ضوابطی"

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *