اعلامیه “کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان” درقبال افتضاح کابینه پیشنهادی — محمد عظيم آبرومند

 

اعلامیه "کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان"درقبال افتضاح کابینه پیشنهادی

 

کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان بعد از آگاهی ازخبر رد کابینه پیشنهادی آقای کرزی ازطرف ولسی جرگه وغورودقت روی این مسئله به نتایج ذيل رسیده است که شما هوطنان گرانقدر را ازین طریق آگاه میسازیم.

جهانیان همه  میدانند که آقای کرزی صرف نظر ازین مطلب که ایشان به فرمایش وحکم قوای ناتو درافغانستان به منصب ریاست جمهوری نصب گردیدند ، ظاهرا درانتخابات اخیر با ابزارجعل انتخاباتی وتبلیغاتی وسیع قوای ناتو، به مقام  ریاست جمهوری دروطن نایل آمدند.

به تائید منابع غربی رقیب اش آقای عبدالله عبدالله نیز درجعلکاری ید طولای داشت. همچنان تاکنون ازخاطره ها فراموش نگردیده است که وی مستمراً دراوایل حمله قوای ناتو بالای وطن برکشتار بیشتر مردم افغان بخصوص درمناطق جنوب ، شرق وغرب کشور اصرارمی ورزید.

کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان این پیشامد جدید سیاسی را درکشور به منزله یک چالش پراهمیت سیاسی دردرون نظام محسوب  می کند.

عنصر غیرت ملی در شکست سیاسی ونظامی قوای ناتو نقش بسا کوبنده ای را بازی کرده است که حتی اعضای ولسی جرگه که دست مزد ماهانه شان ازبودجه جنگی قوای ناتو تمویل میگردد به یکبارگی هفده وزیر پیشنهادی آقای کرزی را رد اعتماد میکند. گرچه قابل تأمل است که آقای اتمر یکی ازمشهورترین سابقه داران حزب دیموکراتیک خلق ازولسی جرگه ای مذموم درتبانی باصاحبان اصلی قدرت درکشور رای اعتماد اخذ نموده است مگر خوب باید دانست که تبارز این نکته نقش کلیدی آن حزب را در استراتیژی جبهه متحد ملی برملا می سازد.

کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان را گمان براین است که رد کابینه آقای کرزی مقدماتی برای براندازی رئیس جمهور به اکراه پذیرفته شده درافغانستان میباشد تا درکنفرانس لندن مجرای دیگری برای دوام دادن حضورقوای ناتو درافغانستان درذهنیت  پرغوغای ضد جنگ کشورهای ذیدخل ایجاد گردد وبا این ترفند استمرارحضور نیروی نظامی خویش را درافغانستان توجیه وتفسیر مثبت کنند. اکنون بعد ازبه لرزه افتادن مقام آقای کرزی ازریاست جمهوری دوگزینه وجود دارد.

 

 گزینه اول تعیین یک ویسرای سیاسی خارجی درپهلوی ویسرای نظامی که فعلا درافغانستان حاکم است. البته باشمولیت کابینه مقبول ازطریق ولسی جرگه بنام یک حکومت خوب وقانون پسند وضدفساد  اداری. علایم این موضوع درگفتار آفای گوتن برگ وزیردفاع آلمان دیده شده است که گفته است که ازمودل دیموکراسی درافغانستان بایست فاصله گرفت.

 

گزینه دوم به این ترتیب خواهد بود که لوی جرگه اضطراری بمیان خواهد آمد و طی آن باقسمتی ازافرادی گویا "مقاومت " که فعلا تحت پوشش دولت درکابل حضور دارند به تفاهم برسند. این گونه افراد مایل اند که حکومتی راتشکیل داده ووعده های داده شده به قوای ناتو را که متضمن سیاست سرکوبانه باشد با چهره جدید اعمال نمایند. به این گمان که آنها توانمندی مضمحل ساختن مخالفین مسلحانه را دارا میباشند ، زیرا سابقه فعالیت درگروه های جهادی وطالبان را منحیث کفایت سیاسی یعنی کارت ورودی با خود همراه دارند.

این اخرین کوشش قوای ناتو برای یک مصالحه به اصطلاح ملی به مثابه  مصالحه ملی رژیم داکترنجیب الله جهت آرامش اوضاع درافغانستان تلقی میشود. برای ما روشن است که آن مصالحه ملی توانی برای خاموش ساختن مقاومت وجنگ را درافغانستان نداشت.

 

 

 

پیشنهاد کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان گزینه سومی میباشد مبنی برمواد آتی:

 

اول :

چون میدانیم که ملت به هیچصورت خواهان خونریزی بیشتر، ویرانی خاک ، رکود فاحش اقتصادی ، سقوط امنیت وسراسمیگی اجتماعی وبحران فرهنگی نیست وجنگ کنونی درکشور بیشتر معلول قوه مخربه حضورنیروهای ناتو ودست اندازی مستقیم وغیرمستقیم کشور های منطقه درافغانستان میباشد ، پس به همین لحاظ  ابتکار ومسولیت خاموش ساختن آتش جنگ را قوای ناتو عهده دارگردیده اعلام بدارد تا نیروهای نظامی آنها بصورت فوری به قرارگاه های  شان رجعت کنند ودرجانب مقابل قوای مخالفین مسلح به جد ازحملات بالای آنها خود داری ورزند.

دوم:

اعلان آمادگی مخالفین مسلحانه برای مذاکرات وتفاهم با قوای ناتو درسطح بین المللی تحت پوشش موسسه ملل متحد وکنقرانس سران کشورهای اسلامی. همچنان اعلام محترم شمردن اعلامیه حقوق بشروپذیرش یک نظام مردم سالار جهت ابرازحسن نیت به جامعه جهانی وتضمین عدم زمینه سازی برای نیروهای دهشت افگن درخاک افغانستان.

سوم:

 اعلام رسمی ایالات متحده امریکا وسایرکشور های ذیدخل درقضیه افغانستان مبنی بربه رسمیت شناختن مخالفین مسلحانه منحیت رکن اصلی مذاکرات ومفاهمات سیاسی و بالتبع حذف اسامی آنها ازلست مورد تعقیب بین المللی.

چهارم:

پیشنهاد اجندای خروج نیروی های نظامی ازافغانستان ودقیق ساختن پروسه خروج نیروهای ناتو ازافغانستان.

پنجم :

تضمین دوجانبه (ناتوومخالفین مسلحانه) برای ایجاد و تشکیل یک حکومت موقت بیطرف وتوانمند که نه سابقه درپروسه بن دارند ونه مستقیما منصوب به مخالفین مسلحانه میباشند و تعهد برای برگزاری انتخابات درکشور.

ششم:

همکاری وسیع اقتصادی برای عمران افغانستان ودرسطح مدیریت نهاد های دولتی تا یک موعد مشخص شده ای خودکفائی

هفتم:

تضمین کمک مالی برای تشکیل یک اردو ملی وپولیس وهمکاری جهت امحای تجارت وتولید مواد مخدره درکشور

 

پیشنهاد هفت فقره ئی  فوق با درنظر داشت شناخت ازشرایط سیاسی داخل کشور، با عطف توجه به تزاید روزافزون آتش  جنگ درکشورو موضعگیری های نهاد های سیاسی کشور های ذیدخل درمعضله کنونی افغانستان منحیث یک طرح عملگرا ی واقعبینانه جهت غور ومداقه درسطح ملی وبین المللی ارائه گردید و امید میرود تا به این ترتیب به یک راه حل معقول و قابل پذیرش و مخرجی برای عبور ازبحران درکشور ومنطقه دستیاب گردیم  

بااحترام

 

محمد عظیم آبرومند

(سخنگوی کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان)

 

سیزدهم جدی سال 1388 هجری شمسی مصادف به 3 جنوری 2010 میلادی

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *