پاسخی به گزافه گوییهای علی اکبر ولايتي ناظر سیاست خارجی و… — عبدالله عابد کابلی

 

پاسخی به گزافه گوییهای علی اکبر ولايتي ناظر سیاست خارجی و

 

ارسالی: عبدالله عابد کابلی

نويسنده  :   H.LEYLEHPOOR

 

آقاي سيستاني از نجف عزت اسلام را با عزت حکومت فعلي ايران گره مي زند و ولايتي خود و قومش و حکومتش را که به زندانيان سياسي تجاوزجنسي وزير شکنجه بقتل مي رساند از امت رسول ال لله والاتر و بهتر مي داند!!

سنی نیوز: آقاي سيستاني از نجف عزت اسلام را با عزت حکومت فعلي ايران گره مي زند و ولايتي خود و قومش و حکومتش را که به زندانيان سياسي تجاوزجنسي وزير شکنجه بقتل مي رساند از امت رسول ال لله والاتر و بهتر مي داند‏ در تاريخ چهارم خرداد برابر با 25/05/2010گفته هاي علي اکبر ولايتي با کانال تلويزيوني ايران و در برنامه دو قدم به صبح را که سايت تابناک نقل کرده خواندم وي گفته هيچ ملتي به خوبي ملت ما نيست حتي ملت رسول الله ص.و ادعا کرده که که ، "نام جعلي اروندرود از صدها سال و از شاهنامه فردوسي گرفته است." با احترام به منصفان فارس که ولايتي از قوم آنان است مي خواهم با گفتن فقط پاره اي از حقايق در جواب اين ادعاي دروغ و نجادپرستانه ولايتي را ياد آوري نمايم. اميدوارم روزي فرارسد برتري طلبي آنهم با دروغ و انگيزه اي نژاد پرستانه از جهان انسانيت رخت بربندد و اگر تاکنون متاسفانه و هزارن تاسف که دکتر و طبيب ملتي فکر و حتي خون و استخوانش با تکبر و غرور پوشالي به نژادپرستي آلوده است درآينده انشالله بي سواد آن ملت افکار پست نژاد پرستي را قبيح وزشت دانسته از وجود خود طرد کند آمين يا رب العالمين.

 اگر تمام گفته هاي ولايتي را بدقت بخوانيد آنهم به مناسبت جنگ و محمره ، (خرمشهر جعلي) که لابد در کتاب اوستا بوده را بخوانيد مشخص است که ولايتي سعي نموده عرق ملي آقاي خميني و ضمن اينکه استمرار هشت سال جنگ را توجيه و پايانش را علي رغم جام زهر همراه با پيروزي به شنونده تلقين نمايد. و درنهايت جلب رضايت عده اي از نژادپرستاني را که به جنبش بسز پيوسته اند دچار ترديد و آنان را به اصطلاح شقه کند و اين در حالي است که که متاسفانه نژاد پرستي از مشترکات فکري و اعتقادي بعضي از جريان سبز است و عکس العمل دو لبه آنان در رابطه با اعدام چهار کرد که حکومت براي تخويف هزينه کرد جاي ترديد براي کسي نمي گذارد. همه تاريخ دانان و جغرافي شناسان يقينن علم دارند که مردم اصلي و بومياني که شط العرب را در آغوش داشته و دارند در دوجهت اين شط عرب هستند که خيلي از نخلستانهاي آن پس از پايان جنگ توسط حکومت ولايتي ها و عمدا سوزانده شد و زمينهاي آن توسط نظاميان و پاسداران غصب شده است و اين را همه مردم عرب مي دانند که چرا ولايتي بر اسم جعلي اروند بر شط العرب اسرار داردو حکومت فعلي که فکر و ايده نظام پهلوي را در نژاد پرستي دنبال ميکند به خوبي مي شناسند.

 و اما گفته ولايتي : "هيچ ملتي بخوبي ملت ما نيست حتي امت رسول الله ص" . همه مردم اطلاع دارند که ولايتي پزشک و متخصص اطفال و تحصيل کرده خارج و 12 سال وزير امور خارجه حکومت مير حسين موسوي و رفسنجاني بود و هم اکنون مشاور امور بين الملل رهبر حکومت ايران است که در واقع مي توان او را همچنان وزير خارجه در سايه ناميد. با عرض پوزش از فارسهاي منصف بنده ناچارم دست به قلم برده و هرزه گوييهاي ولايتي را پاسخ دهم .

ولايتي ازمردمي هست که از ابتدا و تا قبل از فتوحات اسلامي که شامل ايران بود زنا با محارم در پروند تاريخي شاه و شاهنامه اي خود داراست و صبح يک روز درود بر مصدق گفت و در عصرش مرگ بر مصدق و درود بر کاشاني فرياد کرد ملتي را مي گويد که ولايتي شخصا بابورسيه وپول مالياتشان پزشک ومتخصص اطفال شد ولي علي رغم نياز مبرم همان ملت به اين تخصص کار انساني و عمل به وظيفه ملي و اداي دين به جامعه را رها ساخت و بيش از سي ويک سال به کاري که هيچ تشابهي با تخصصش نداشت مشغول شده و عجب ملتي که بعلت قحط الرجال پزشک اطفالش سر از وزارت خارجه و آن هم 31سال در آورد و سخني يا اعتراضي نکند و نمي دانيم چرا عرق ملي فقط با استفاده از سلطه نظامي و جعل اسم شهرها و رودهاي ملت ديگري تفسير کرده اند از ملتي مي گويد که پزشکش نه تنها اطفالش را معالجه نمي کند بلکه از تاييد کنندگان ادامه جنگي بود که هشت سال طفل و جوان و پيرش کشته و زخمي مي شدند و همين ولايتي همسرش را در قرن 21 براي زيباسازي از ناحيه شکم به جراحي فرستاد که منجر به مرگش شد از ملتي مي گويد که نخبگانش از ترس اعدام و زندان به کشورهاي ديگر فرار و پناهنده شده اند و مردمش روزي آقاي منتظري را مرجع و قائم مقام رهبري و روزي به تحريک حکومت چماق دارانش به رهبري مرجع در حال تراشيدنش جوادي آملي منزل و حسينه اش را مورد حمله و چند سال در خانه اش حبس و رئيس جمهور وقت که مسلمان شد ولي عرب نشد نظاره گر بود از ملتي مي گويد که آقاي بني صدر را با 12ميليون انتخاب مي کند و رهبر بدون انتخابش با اشاره او را فراري مي دهد عجب ملت خوبي است از ملتي مي گويد که در حالي که در کشورها حتي به سگ غذاي بهداشتي و کنسرو شده مي دهند و براي سگها مقبره با گل و گلزار ساخته اند حکومت ولايي ولايتي هم اکنون هشت نوع برنج آلوده به سرب وارد و بخورد همان ملت مي دهد و جوانانش را بدون دادگاه مورد تجاوز جنسي و زير شکنجه مي کشد در حالي که در کشوهايي که رهبران ايران آن را بلاد کفر مي نامند براي حمايت حيوانات دادگاه دارند و حکومت بهترين ملت ولايتي زندانيان محکوم قطعي به زندان را فله اي مي کشد و آثاري از قبرشان نمي گذارد يا بخشي از آن قبور را لعنت آباد مي نامد از ملتي سخن مي گويد که که 31 سال پشت آيه الله هاي خودش نماز نيمه اجباري مي خواند و به توصيه آقايان از منبر جمعه که مي گفتند اوصيکم بتقوي الله و نفسي …حال با کمي افشاگري آيت الله ها از رشوه خواري و قاتلي و دروغگويي و ... سر در آورد تا يوم تکشف الاسرار…. و بهترين ملت ولايتي آخ نمي گويد ولايتي از ملتش مي گويد که حکومتش علي رغم غارت میلیاردها نفت و گاز دخترانش در اثر فقر و فلاکت نه تنها در دبي بلکه به پاکستان و افغانستان فروخته مي شوند و فاحشه هاي استانبول در اعتراض به شکستن نرخ خودفروشي توسط دختران ملت ولايتي راهپيمايي کرده اند ولايتي سخن از ملتي مي کند که سلمان احمدي آمر به معروفش به جرم تجاوز به نواميس مردمش از آستين جزايري امام جمعه اش بيرون آمده و عناصر حکومتش خانم قائم مقامي مهماندار هواپيما را به اتهام زيبايي پس از تجاوز مي کشند وآن پير مرد و پير زن کرد منظورم فروهرها را آنهم در پايتخت همان ملت و با قمه و چاقو مثله مي کنند و نويسنده اش که صبح براي خريد شير بچه اش از خانه خارج شده در روز روشن ربوده و پس ازقتل در بيابانهاي شهريار غذاي سگها مي کنند و وفتوي قتل را به استناد چرا اعلاميه جهاني حقوق بشر را ترجمه کرده براي قاتلين توجيه شرعي مي کنند و قتلهاي زنجيره اي را همين خاتمي رئيس جمهور وقت با يک اعلاميه محکوميت کج انديشان و با خوردن دواي حمام سعيد امامي که معاون وزير و از دست راستيهاي رهبر معظم ولايتي و ملتش بود خاتمه و جمع کردند و همين ملت ولايي ولايتي کساني را که ديروز شرکاي جرم حکومت بوده اند وشرکاي تماميت خواهشان آنان را طرد کرده اند با هزينه کردن خون ترانه و ندا آقاسلطان مي خواهند به شرکايشان باري ديگر ملحق کنند بايد آقاي ولايتي ملتش را با سکوتشان در قبال اين همه جنايت بهترين ملت بداند همان ملتي که حکومت آنان را 31سال با شعار الله اکبر و تظاهرات با مرگ بر آمريکا و انگليس و مرگ بر اسرائيل سر کار گذاشت و خودش پشت صحنه مشغول ايران کنترا و ايران گيت با آمريکا و اسرائيل بود و پس از افشا همان امام جمعه حاج رفسنجاني که در صدها خطبه مردمش را به تقوي الله سفارش مي کرد خودش در حال تقوي فروشي بود و همين آيه الله ها جوانان مردم را با طمع بهشت و حمايت از ناموس به جبهه ها مي فرستادند وبا پول صادق آهنگران خوش صدا را شارج مي کردن تا با بازي با احساسات شان تنور جنگ و مرگ را گرم نگهدارند و پسران حضرات در خارج با پول بيت المال تحصيل مي کردند کارهاي ديگر پيش کششان و ملت با سکوت خود امروز بهترين ملت از نظر ولايتي شدند ملتي که سوازاندن هزاران انسان بي گناه در سينما رکس را پشت سر گذاشت و به گفته هاي تکبعلي زاده در کيهان اول انقلاب توجهي نکرد ملتي را ولايتي مي گويد که ام القراي اسلامند و از امت رسول الله بهترند ولي بقول آقاي زم آنهم پانزده سال پيش 70 درصدش در تهران نماز نمي خوانند وآيه الله ها آنان را سفارش به برقرار کردن روضه امام حسين عليه السلام و شام غريبان و اضافه کردن فله اي ايام عزاداري براي فاطمه الزهرا عليها السلام مي کنند همان فاطمه خود و همسرش و فرزندانش عليهم السلام اهل بيت و از امت رسول الله هستند که ولايتي امتش را بهتر از آنان مي نامد همان آخوندها که خود را وارث فدک کرده و خود هزاران فدک مردم از نفت و گاز گرفته تا ساير معادن غارت کرده و صاحبان اصلي فدکهاي نفت وگاز عرب اهواز از تحصيل به زبان رسول الله محروم و آنان را هشتاد سال است با پنبه و گلوله سر مي برند ولايتي از ملتش که در هشتاد سال گذشته با تير و تفنگ وتوپ و مسلسل و با قلم مزورانه در قتل حق طلبان کرد و عرب و بلوج و ترک مشارکت و تاييد کرده اند و بستر کراهيت را گسترش دادند همان حکومتها وملتي که 65 سال است در سازمان ملل متحد تعهد به اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير کنواسيونها خصوصا در رابطه با ميليونها نفر از مليتهاي ديگر موجود درحيطه قدرت ظالمانه تهران را دادند نه تنها عملي نشد بلکه مطالبين اجراي آن را با گلوله جواب دادند.

نويسنده  :   H.LEYLEHPOOR

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *