مکثی بر نوشتۀ آقای نذیر ظفر— میرویس ملت یار

 

مکثی بر نوشتۀ آقای نذیر ظفر

میرویس ملت یار


قبل از اینکه در ارتباط به نوشتــۀ جناب آقای نذیر ظفر تبصرۀ بنویسم لازم میدانم تا مراتب اندوه وتاثر خویش را بابت بخاک وخون کشیدن مردم بینوا ومستضعف مان که در روز مراسم عزاداری سیدنا امام حسین (رض) در روز دهم محرم الحرام سال 2011 که با انفجارات سازمان یافته توسط جنایتکاران بین المللی صورت گرفته است ابراز نموده وبه ارواح شهدا واموات اتحاف دعا نمود وبرای مجروحین شفای عاجل خوا سته وبرای فامیل های داغدار صبر واستقامت استدعا نمایم .
این جنایت ضد انسانی وضد تمام موازین کتب آسمانی وبربریت صفتانه ایکه در کابل ودیگر جاها انجام شده وانجام میشود ، حاکی ازین است که در پشت تمام این قضا یا دستهای پلید وکثیفی دخالت دارد که با دید عمیق وژرف میتوان به آن پی برد .
وخواستم تا ضمن مکثی بر نوشتۀ اقای نذیر ظفر مطالب مختصر ی را درین باره بنویسم .
از خداوند منان میخواهم تا برای همه ما عقل سلیم وفهم رسا عنایت فرموده تا بر قضایا وحوادثی که در جهان اسلام وخواصتا کشور ما افغانستان اتفاق می افتد به دید واقع بینانه نگاه کنیم وبرای حل معضلات خویش عاقلانه فکرکرده وراه چاره وعلاج جستجو کنیم .
والله ولی التوفیق

 

———————————–——————————————————————————

 

جناب محترم آقای نذیر ظفر !

با تقدیم سلام

ازینکه ازمحل زندگی تان (کشور ایالات متحدۀ امریکا) ، با مردمان مظلوم افغان که قربانی عملیات تروریستی شده بودند اظهار همدردی وغم شریکی نموده اید از شما ابراز تشکر میکنم. وازینکه ،هر چند گاهی شما با نوشته های خویش ، مسایلی را در ارتباط به مردم افغانستان ، بشکل منظوم نیز می نویسید از فعالیتهای فرهنگی تان خیلی قدر دانی میکنم .

واما در مورد تشریح حوادث انفجارات روز دهم محرم الحرام سال 2011 (عاشورای کابل )با شما همنوا نیستم ، زیرا شما پیش ازینکه از قربانیان حادثه خونین کابل وولایات که جنایت نا بخوشدنی بر علیه شان صورت گرفته است دفاع کنید، خواستید تا نوشتۀ تانرا کاملا رنگ سیاسی مذهبی داده وبا کینه ونفاقیکه بر علیه امت اسلامی وجهان تسنن دارید در زیر پوشش نام گرفتن از طالبان – وهابیها ویزیدیان و……

خواستید طوری وانمود کنید که گویا اهل تسنن مرتکب چنین جنایت هولناکی شده اند .

من میدانم که برای تان سنگین وغیر ممکن است که در امریکا زندگی کنید و بتوانید ، وقایع افغانستان وعراق وپاکستان را زیر نظر داشته باشید، لیکن میدانم که انگیزه های مذهبی تعصب گرایانۀ تان سخت داغ وآتشین است .

بارتباط این عمل جنایتکارانه وضد بشری ایکه در کابل اتفاق افتاده است ، مواردی را بطور گمانه زنی را نیز نباید از نظر دور میداشتید :

1 – شما نقش سازمانهای استخباراتی ونظامی کشوریکه شما در آنجا مهمان بوده ومهمان دار تان است وهمچنین هم پیمانان آن که از افغانستان بعنوان تختۀ خیز برای اهداف استراتژیک استفاده میکنند ، را درین قضیه نتوانستید خوب بدقت نگاه کنید ، مثلیکه در عراق با استفاده از گروه های متعصب وجنایت کار مذهبی مانند فرقــۀ مرگ و لشکر مهدی وده ها فرقه نظامی دیگریکه توسط امریکا وایران تجهیز وبا تمام امکانات نظامی ولوژستیک حمایت می شد ،شما از آنها بی خبر بوده اید وهم علت قتل عام اهل تسنن وتشیع وتخریب بیش صدها مسجد سنیها و…. شده بود مد نظر نگرفتید .؟؟؟؟!!!!

2 – ایران بعنوان کشوریکه از سالیان دراز برای پخش ونشر وصدور اندیشۀ صفوی گری وشیعۀ غلات وافراطی (که از دستورات شخص خمینی بود) در سر تاسر جهان وخاصتا عراق وافغانستان ، دقیقۀ فرو گذاشت نکرده است وجنایاتی را که در عراق وافغانستان باالوسیلۀ مزدوران خویش انجام داده است در هیج جائی دنیا انجام نداده است چه فکر میکنید برای تحریک بیشتر احساسات اهل تشیع مظلوم وبیشتر وابسه کردن ایشان به تهران خود سپاه پاسداران ایران ووزارت اطلاعات ایران چنین عمل جنایتکارانه را انجام نداده باشند ؟

3 خود ممکن خبر شده باشید که سازمان استخباراتی پاکستان یعنی آی اس آی بر تمام تار وپود سیاسی ونظامی واجتماعی کشور مان مانند وزارت اطلاعات ایران وسپاه پاسداران ایران نفوذ کامل داشته واهداف پلید پاکستان که با استعمار گران بین المللی وکشور ایران صفوی موجود نیز هم سوئی وهم جهتی دارد خود مسبب این حادثۀ جنایتکارانه باشد تا از طریق عوامل خویش چنین جنایت نا بخشودنی را مرتکب شده تا افغانستان را صحنۀ در گیری وجنگ و کشمکس مذهبی بگرداند تا امنیت واستقرار کشور کا ملا ازبین برود وازین آب گل آلود مانند گذشته استفاده بعمل آورد ؟؟؟!!!

تا یک بار دیگر وبشکل منسجم تر ایران صفوی بتواند مزاری های خون ریز تری را مسلح کرده تا بر فرق ملت بد بخت وجنگ زده دوباره میخ لت کنند وسینه زنهارا ببرند ورقص مرده بنمایش بگذارند ؟؟؟!!

وهم چنین پاکستان دوباره بتواند ده ها قوماندان زرداد و صد ها جنایتگار دیگر را در راه کابل جلال آباد موظف کند ، تا بر جان ومال وناموس مردم تجاوز روادارند.؟؟؟!!!!

باز پاکستان در جلال آبا حکومت خود مختاری مانند حاجی قدیر گذشته درست کرده وآنرا از مرکز جدا کند ؟؟؟!!!

باز تعدادی بنام پشتون مسلح کرده تا بر جان ومال مردم رنج کشیده وبد بخت هزارۀ ما تجاوز کرده وخانه های شانرا خراب کند .؟؟؟؟!!!

تا باز ایران صفوی دوستم ومحقق را در شمال مسلح ساخته تا بر مال وناموس وشرف مردم سمت شمال بتازند وهیچ کسی قدرت پرسان کردن را نداشته باشد ؟؟؟!!!

وباز دوباره جنگ بین شورای نظار وهزاره هارا وجنگ هزاره را با اتحاد وجنگ حزب وحدت را با جمعیتی ها دوباره مشتعل سازد

آیا فکر نمی کنید که در تمام این قضایا دست کثیف ایران ودست پلید پاکستان دخیل باشد ؟؟؟!!

این حادثۀ جنایتکارانۀ کابل را با یزید ومعاویه وحادثۀ کربلا چه نسبت است که از سی سال حکومت صفوی ایران بجهان پوف میکند که که سنیها یزیدی اند وقاتل امام حسین (ع) اند وبد تر از آنکه حال حکم تکفیر یاران واصحاب وازواج پیامبر(ص) وحتی تمام اهل تسنن را نیز از طریق تلویزیونهای کفری ایکه در زیر پوشش وحمایۀ مالی آن (مانند تلویزیون اهل بیت – سلام – ثامن – ولایت – فدک – امام حسین – – زهرا – کوثر – و…..وغیره) میباشند صــادر میکنند ؟

آیا بعنوان یک قلم بدست وشاعر وقت آن نرسیده است تا از قالب تعصبات کور مذهبی وافکار لجن آن بدر شوید .؟؟؟؟!!!

این مذهبیان خرافی وشیطان های که به نام مذهب بر جان ومال وعرض وابروی مسلمانان وتودۀ مستضعف حکومت میکنند ، وقت آن نرسیده است تا چهره های بد نام شان را افشا سازید .؟؟؟!!!

آخر شما یک نوسنده هستید وشاعر وقلم بدستی هستید که درد های اجتماع را باید عمقی بر رسی کنید نه اینکه سطحی از آن بگذرید .ویا خدای نا خواسته قلم تان در جهت انحراف افکار توده هــا بکار افتد .؟؟؟!!!

امروز توده ها ی ملیونی را ، شیاد های مذهبی همچون ستوران بی اراده سواری میکنند ، باید به توده ها شعور وآگاهی خلق کرد تا مانند چهار پایان برای احبارهــا ورهبانان وپیشوایان کلیسا وحوزه های جهل وخرافه قم ومشهد تهران ونجف بار کشی نکنند ؟؟!!

شما خود بعنوان یک روشنفکر وقلم بدست این صحنه های مشمئز کنند وتهوع آور زنجیر زنی وقمه زنی وسینه زنی و….را چگونه ارزیابی میکنید ، ایا اینها با عقل سلیم انسانی جور در می آید قطع نظر از اینکه شیعه وسنی ادعا میکنند که این کارها حرام است ؟؟؟!!

چرا این آخوند های شیطان صفت خود زنجیر نمی زنند؟ و چرا خود شان قمه نمی زنند؟ وبر مشتهای گره کرده بر سر وصورت خود نمی کوبند ؟؟؟

چرا مردم را بکاری تشویق میکنند که فکر وکله واعصاب شانرا خرد وخمیر کرده وایشان را از عقل پیاده میسازند تا بر طبق دلخواه خویش آنهار بار کشی کنند ؟

آقای ظفر ! جنایتکارانی مانند سازمانهای استخبارات ایران وپاکستان وجهان ومزدوران پاکستان وایران روی یزید وشمر را سپید کرده اند ؟؟؟!!!.

بیاد بیاورید قتل عام مردم شمالی بدست طالبهای پاکستانی – بیاد بیاورید قتل عام مردم پشتون را بدست دوستم ومحقق در مدرسۀ سلطان رازیه ودر قندز ، بیاد بیاورید قتل عام برادران هزاره را در افشار – بیاد بیاورید قتل عام افغانهارا بدست مزاری جنایتکار وهزاران صحنه کربلای دیگرو…..در سر تاسر افغانستان در زمان حاکمیت مزاری – دوستم – زرداد و…..تعدادی از خونریزانیکه خود را در کنار انجینر مسعود جا زده بودند ؟؟؟؟

بیایئد تا بدهل ایران وپاکستان واستعمار بین المللی نرقصیم ومرد ومردانه بعنوان یک روشنفکر مذهبی ویا غیر مذهبی بر چشم مردم خاک نپاشیم ومردم خود را روشن بسازیم وبرای شان بصراحت اعلام داریم که :

ای پشتونها وای تا جیکها – وای هزاره ها وای ازبکها وترکمنها وای بلوچها وعربها ونورستانیها و…وای ملت افغانستان دشمنان شما در بیرون از افغانستان قرار دارند وشما باید بخود آئید زیرا شما باید در کنار هم زندگی کنید وشکار دست ایران صفوی – پاکستان انگلیسی – وامریکای استعمار گر نشوید ومانند برادر وخواهر در کنار هم زندگی کنید .

میرویس – ملت یار

واالسلام
09-12-2011

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *