تاراج تاریخ- یک محاسبه تاریخی با مدعیان مفاخر بیست و پنج قرنه — پورتال افغان جرمن

 

تاراج تاریخ- یک محاسبه تاریخی با مدعیان مفاخر بیست و پنج قرنه

 

برگرفته شده از: پورتال افغان جرمن

 

 

خوانندگان گرامی !

نوشته تحقیقاتی تاریخی زیر که حدود نیم قرن قبل در قید صفحاتی در آمده بود نظر به ضرورت های موجوده ملی و میهنی ما، چون روشن اندازی است در رد ادعای انانی که در عالم کاذب رؤیایی خود زندگی میکنند و برای خود خانه افتخار میسازند اما از گِل و خشت و سنگ دیگران. چنانچه برای انعده از هموطنان ما که در نتیجه تبلیغات فاشستی بيگانه ها، از تاریخ و افتخارات ملی خود بیخبر مانده و نشخوار کنندگانی اند برای انانیکه در تزویر تاریخ و حقائق تاریخی سرآمد جهان شده اند.

با تشکر از افغان جرمن اونلاین که در نشر و دوباره خوانی نوشته پروفیسور عبدالحی حبیبی مرحوم ، خواسته اند تا غباری از صفحات تاریخ زدوده شود . ماهم برای نشر وسیع تر چنین معلومات تاریخی بنوبه خود انرا نشر مینماییم تا حقیقتی از وقائع تاریخی منطقه روشنتر شود.

 

ادارۀ صدای افغان

 

برای ورود به آن مطلب جالب و خواندنی لطفا بر اینجا کلیک نمایید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *