میلان جهانی قبولیت اسلام — داکتر نثار احمد صمد

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

میلان جهانی قبولیت اسلام

 

نویسنده : نثار احمد صمد

 

علیرغم تبلیغات غرب بر علیه اسلام ، روند مسلمان شدن اتباع این کشورها شدیدأ جریان داشته است . هر سال در اروپا ، استرالیا و امریکای شمالی بتعداد هزاران تن به اسلام مشرف شده و زنان بیشتر از مردها به اسلام روی می آورند . ګفته میشود که اسلام در بریتانیا بزودی منحیث یک قوتِ مهم مذهبی شمرده خواهد شد .

 

« روز کیندرک » که یک مؤلفه مشهور و معلمهً مذهبی بوده ، میګوید که در طی بیست سال آینده تعداد مسلمانان بریتانوی با تعداد مسلمان هاییکه از سایر نقاط جهان به انګلستان آمده و متوطن ګشته ، برابر خواهد شد . وی میګوید که اسلام امروز مانند رومن کاتولیک یک مذهب جهانی و فراګیر شده و هیچ یکی از ملت های ګیتی ګفته نمیتواند که دین اسلام متعلق به ما است .

 

اسلام امروز در اروپا و امریکا بسرعت منتشر و تکثیر میشود . با وجود تبلیغات منفی غرب بر علیه اسلام ، اتباع بیشتر این کشورها به اسلام پناه میبرند . جای بس حیرت است که علی الرغم تبلیغات یکطرفه و منفی غرب که مدعی اند که اسلام به زنها حقوق کافی نداده ، یا با زنها رویهً خوب نمیکند ، امروز در همین کشورهای غرب زنها نسبت به مردها بیشتر به اسلام مشرف میشوند . در امریکا نیز اسلام اوردن زنها نسبت به مردها زیاد بوده یعنی از هر چهار نفر مسلمان شده سه تن آنها زنان هستند .

 

در بین یک ونیم ملیون جمعیت مسلمانان بریتانیا بیست و پنج هزار آنها سفید پوستان انګلیسی هستند که جدیدأ به اسلام مشرف ګردیده اند و جالب اینکه از میان این کتله  تعداد زنها در مقایسه با مردها زیاد میباشد .

 

طبق یک سروې ، سنین بریتانوی های جدیدأ مسلمان شده ، بین ۳۰ و ۵۰ سال بوده و جوانان مسلمان شده کسانی اند که محصلین پوهنتونها و فاکولته ها بوده و اسلام از نګاه علمی به آنها ثابت شده است .

 

یک روان شناس مشهور امریکایی « عالیه هیری » که مسلمان شده ، میګوید که یک وقت ګفته میشد که « روشنی اسلام از غرب افګنده خواهد شد » ، و همین حقیقت را ما امروز به چشم سر مشاهده میکنیم . وی می افزاید که مسلمان شده های غرب بدون داشتن عادات شرق و در پهلوی خود داری همهً آن اشیأ ییکه نظر به فرهنګ غلط بوده ، با یک ذهن پاک به اسلام مشرف شده و امروز این تحریک حقیقی اسلام خویشتن را در جوامع غرب خیلی مقتدر و مؤثر یافته است .

 

علت اسلام آوردن اتباع غرب چیست ؟

 

بعضی ها میګویند که مردم به اثر تقابل و مقایسه ادیان به اسلام مراجعه نموده اند . برخی معتقد اند که رسانه ها و نشرات غربی هر ارزش اسلامی را بد و سؤ معرفی داشته که این کار مردم را به مطالعهً اسلام کشانیده تا اینکه سرانجام مسلمان شده اند . دیګران به این باور اند که فساد اجتماعی و ازدیاد روز افزون آن در غرب مانند جرمها ، درهم شکستن نظام خانوادګی ، نشه های ګوناګون ، فحشأ و غیره عواملی اند که مردم را بستوه اورده و برای نجات و حفاظتِ خود به اسلام پناه می برند .

 

علاوتأ ، عدهً بیشتر مسلمان شده های جوامع غرب در سابق پیروان سرسخت عیسویت بوده ، ولی آنها به اثر کیفیت غیر یقینی و میان تهی کلیسا اکثر و بیشتر شکار تردد و ابهام شده ، و نیز عقیدهً تثلیث عیسی (ع) و عقیدهً الوهیت عیسی (ع) هیچ سوال آنها را پاسخ صحیح و مقنع نداده تا اینکه باالاخره به دین مبین اسلام پناهنده شده اند . برخی نو مسلمان ها در اثر تجسس مذهبی و دریافت راه راست  ، و عده ای هم تشنګی علمی شان به اسلام راهنایی نموداه اند . عده ای هم با مشاهده نمودن تشدد ، ظلم و شکنجه ها توسط نیروهای غرب و متحدین آنها در برابر مسلمانان به اسلام پناه برده اند .  طالی فهیمه که یک معلمهً یهودی از اسراییل بوده و یکسال قبل مسلمان شده ، میګوید که من به اثر ظلم اسراییل بر فلسطینیها مسلمان شدم .

 

مؤلفه مشهور بریتانوی « روز کیندرک » میګوید که من متعلم امور مذهبی بودم و همین دلیل علمی بود که من را مسلمان ساخت . وی می افزاید که من بر تصور ګناه اعتراض داشتم : چنانچه بمن ثابت شد که پسر به ګناه پدر خود ګنهکار شناخته نمیشود . این تصور که الله (ج) هیچګاه کسی را معاف نمیکند ، در اسلام و نزد مسلمانها بذات خود ګناه است .

 

هدی خطاب که مسلمان شده ، و یک کتاب را نیز تألیف نموده ، میګوید که مسلمان اهداف و مقاصد خود را بار بار تغییر نمی دهد حالانکه عیسویت تبدیل میشود . وی می افزاید : « اینکه بعضی ها میګویند که داشتن علایق جنسی قبل از عروسی ( با کسیکه میخواهد عروسی نماید ) ګویا عمل بد نمیباشد ، صرفأ یک تسکین روانی است و بس . ولی در اسلام چنین کار مطلقأ حرام است . یعنی اګر تعلقات جنسی  یا روزانه پنج وقت نماز وغیره باشد ، موقف اسلام در این همه مسایل کاملأ واضح و قاطع بوده و هیچګاه قابل تعویض ، تغییر و تبدیل نمیباشد . »

 

احصایًیه ها نشان میدهد که در طی یازده سال ګذشته ( یعنی بتعقیب حمله یازدهم سپتامبر ) در انګلستان ، امریکا ، اروپا و غیره نقاط جهان بیش از یکصد و بیست هزار اتباع آنها به دین مبین اسلام مشرف شده و هر سال در حدود بیست هزار اتباع غربی به دین مقدس اسلام پناه می برند . منابع خبری ګزارش دا ده که بعد از حملهً یازدهً سپتامبر ۳۴ هزار امریکایی و ۲۵ هزار بریتانوی مسلمان شده و این روند کماکان جریان دارد ، والسلام ( ن . صمد )     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *