عراق جديد، ويديو

عراق جديد:

اکثراً سياستمداران وطرفداران ديموکراسی به نحوۀ دلخواه حزب حاکم امريکا در صحبت های شان ازعراق جديد نام ميبرند. واقعاً ميبينيم که امروزعراقی جديدی وجود دارد ولی عراقی که زير سيطرۀ وحشت، بربريت وشکنجۀ قوای اشغالگر ومتجاوزامريکايی قراردارد.

از ظلم، شکنجه، قتل وغصب وتعذيب درعراق بارها شنيده ايم، ولی اغلب اوقات ازچنين حالات محض ميشنويم و نميبينيم.

درين ويديو تانک امريکايی ای را مشاهده ميکنيد که بخاطر زره پوش بودن و قوی بودنش برديگرعراده جات ناگهان ، بدون مراعات قوانين ترافيکی ودادن حق اوليت به ديگران درجادۀ پر ازدحامی وارد ميشود.

اين تانک در اثناء ورود به جادۀ عمومی وپرازدحام، با موتری سفيدرنگ تصادم نموده، بدون هيچ اعتنائی بی باکانه آنرا به حال خودش رها نموده، به مسيرخود ادامه ميدهد. گويا اصلاً هيچ چيزی واقع نشده است. اين است حال عراق جديدی که ورد زبان ها ميباشد!

اگر کمی دقيق شويم، درين ويديوميبينيم که قبل از تصادم تانک امريکايی با موتر سفيد، نظر به آگاهی از بی اعتنائی وبی رحمی عساکر امريکايی وترس ووحشت از آنها، موترهای ديگر با ديدن تانک امريکايی همه به عقب ميروند.

مهمتر از همه اينکه رانندۀ موتر آسيب ديده حتی جرأت خارج شدن از موترش ومباحثه با تانک سواران را ندارد، چون آنها به خوبی ميدانند که سخنان شان را کسی نميشنود و بحث وگفتگوسودی بجز زيان و حتی خطر مرگ ندارد.

برای مشاهدۀ ويديو لطفاً به اينجا کليک کنيد.

اگر اين ويديورا نميتوانيد مشاهده کنيد، پس لطفاً سوفت وايرReal Player را به کمپيوتر تان داونلود کنيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *