گذارش تصويری از عاشوراء در کابل- افغانستان

 

گذارش تصويری از عاشوراء

در کابل- افغانستان

 

به خداوند پاک از هرگونه بدعت و خرافه پرستی پناه میبریم. پیامبر اسلامی صلی الله علیه وسلم به یهود و نصارا لعنت میفرستد مبنی بر اینکه آنها غلو نمودند در محبت پیامبران شان و آنها را به مقام خدایی ارتقا دادند و پیامبر صلی الله علیه وسلم امت محمدی را هوشدار میدهد که در توصیف پیامبر صرف اوصاف آن باید بیان شود نه بیشتر و یا کمتر از آن و هر که افراط و تفریط پیشه نمود آن فرد چنانچه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید دورغ گفته است.

عزیزان اسلام بجز قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چیزی دیگر نیست. در زمانیکه پیامبر صلی الله علیه وسلم در قید حیات بودند چندین بار صحابه اش را مثله کردند و واقعه حمزه رضی الله عنه در غزوه احد به همه معلوم است. اما پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم نه موهای مبارک را کند، نه عزا داری خرافات گرایانه کرد و حتی مثله کننده حمزه رضی الله عنه مسلمان میشود و پیامبر صلی الله علیه وسلم خونبهای آن را هم می بخشد.

این عمل های سمبولیک بجز از خرافات و مغشوش کردن اذهان جهانیان در قسمت اسلام و مسلمانان هیچ نوع منفعت و فایده دیگر ندارد. عزیزان این شیوه اظهار محبت و یا عزا داری خدا پسندانه نیست بلکه یک عمل الگو سازی مع اهداف اجتماعی تا دینی است. بالخصوص در افغانستان که امروز بالای ناموس افغان سلاح امریکائی حکومت میکند واقعا مایه شرم و ننگ است و چهره مبارک نوه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در نزد همه مغشوش میشود که اگر حسین مومن صفت رضی الله تعال عنه در راستاه ارزشهای دینی و باور اسلامی اش و در دفاع از مظلومیت و در برخاستن علیه ظالم جام شهادت را مینوشد پس چرا مدعیان کذابین در زیر سایه سلاح ظالم و اشغالگر سنگ محبت حسین را با چنان یک روش غیر خدا پسندانه می کوبند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسالی صفحه دوستداران وطن

www.tanweer.blogfa.com

 

 

عاشورا در ممالک عربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *