دنيا دار مکافات است!!! — محمد عزيز عزيزی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

کل نفس بما کسبت رهينة

دنيا دار مکافات است!!!


محمد عزيز عزيزی

03-04-2010

 

حمد بی حد آن خدای کاین جهان

خلق بنمود است برای ِانس وجان

 

لیک انسان از میـان جمــع ُکــل

او سر آمد شد به خلقت همچوُگل

 

آنچه انسان را جدا زحیـوان ُکند

روح انسانی است کورا جان ُکند

 

بعد ازآن عقل است کوسرمایه اش

کوآن فزون باشد زحیـوان مــایه اش

 

هم شعور واختیــــارِ این بشــر

امتیــــازِ اوزحیــوان برُشمـــر

 

ُکلّ اجزای بدن پیوستــــه است

هریکی با دیگری هم بسته است

 

جمله اعضای بدن را  برشمار

لیک قلبت را در آن آئینه  دار

 

قلب انســـان از برای معــرفت

هست اورا جایــــــگاه سلطنت

 

 

جایگاه عشق وایمان ، است دل

خانۀ انوار سبحـــان است دل

 

یا  محل کین وطغیـــان است دل

یا که جای کفر وشیطان است دل

 

قلب حیــوان را نباشد این خصــــال

حب وبغض وکین ورحمت هم جمال

 

قلب خودرا از سیاهی  دور دار

از فـــروغ ذات حـق پر نـور دار

 

آنچه بر انسان فزون بار است آن

حمــــل  تکلیفِ امانت را بـــدان

 

این فضا یل خاص هرانسا ن بود

هر کرا نبود همان حیوان بــــود

 

 

جسم خودرا َکپــّــۀ خاکی بدان

روح خودرا هستی پاکی بدان

 

عقل کو تدبیر خیر وشرکنــد

از شعورت فهم ودانش بَرکند

 

قلب را کو منزلت  عالـی بود

باید آن ازغیر حق خالــی بود

 

حب الله وپیــــامبر بایـــــدش

دل به ذکر حق همی آسایدش

 

انتخاب وا ختیارت  را ببین

هم به دنیا کاربند وهم به دین

 

ای بشر بشمار  این داد خـــدا

بهره گیرازآنچه  فرمودت عطا

 

فوق اینها در همه عصر وزمان

بــهر تو آمد همــی پیغــــمبران

 

هر یکی از آن رسولان خــدا

بر بشـر بود ه امام ومقتـــدی

 

با کتاب ومعجزات وقول حق

هرزمان با خلق دادند این سبق

 

بوده اند هادی برای مردمـــان

تا دگر حجت نماند بهر شــان

 

 

جمــله اسباب هدایت بهـــر تو

عقــل وآزادی وحکمت بهر تو

 

حال خود دانی وکارت را همــه

سرنــوشت وروزگارت را همــه

 

درزمین نقش خو دت رابرشمــار

بهرهرکاری، توخود  مسئـول دار

 

حق تعالی آنکه تقـدیرت  سـرشت

هرعمل را آنچـــه بنمودی نوشت

 

کل خیـروشـرخدا  ایجاد کـــرد

اختیــارش بر بشـر بنیــاد کــرد

 

خلقت هرخیروشر کار خدا است

فـعل آن با اختیــار بنده هـا است

 

هر عمل از خیر وشر دراین جهان

بیگمـــان پا داش آن بینی چنــــان

 

گفتـه آ مـــد در کــــلام الله ودیـن

«نفس انسان درعمل باشد رهین »

 

گوش می دار از زبان مولوی

در کتــــــاب مثـــنوی معنــــوی :

 

«این جهان کوه است وفعل ما صدا»

«ســـوی مـــا آید نــــدا اند ر نـــــدا»

 

«از مــــکافات عمل غافل مشـــو»

«گنــدم ازگندم بروید َجو زَجــــو»

 

گـوش میدارای عزیزم  هر زمـــان

خـــلق خیر وشر بـود از امتحــان

 

امر حق بر   خیر می باشد مـــدام

نــهی ان  از کـار شر ختم کــلام

 

هر عمل گر می کنی  از خیر وشر

ای«عزیز» مسئو ل باشی  باخبــر !

پـــــا یــا ن

———————————

روزشنبه چهاردهم حمل –  1389

برابربا : 2010-04- 03- لنــــدن

مطابق با18 ربیع الثانی

سال1432 هجری قمری

ساعت    – 01:20  AM

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *