به پيش — محمدعارف يوسفی

 

 

به پيش

 

محمدعارف يوسفی

 

گرگذشت از ما جوانی،  ميرويم  بازهم  به  پيش

راه برگشت نيست ممکن، عزم پروازهم به پيش

عمر  رفته   بر نگردد ، نيستيم  جويای  او

برعقب ديدن نباشد سرنوشتسازهم به پيش

در"گذشته يادها" سودی بجزعبرت چی است؟

ميرويم  با فکر يک  فردای  با نازهم به  پيش

دوری از غفلت ، تلاش وجستجو، عزم متين

عاقبت ساز است، اين دانستن رازهم به پيش

مژده ده ای  يوسفی ، کای دوستانم اتحاد!

رمزپيروزی بود، اينگونه آوازهم به پيش

 

محمد عارف یوسفی

آمستردام

بيست و سوم اپريل 2008

23-04-2008

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *