يادشهيدان — سليمان شاه صوفی زاده

 

 

به مناسبت يادبود شهداء مظلوم وقهرمانان دليريکه بعد از کودتای شوم وننگين هفت ثور 1357 بدست نيمه کمونستان بی خرد وبی دين خلق وپرچم وآغازگران قتل وغارت به انواع مختلف زجر وشکنجه به مقام عالئ شهادت رسيده اند.

 

يادشهيدان


 

د وستا ن ا مروز  يا د  شير مرد ا ن  ميکنم          ياد  نيکا ن  و عزيزا ن  و  شهيدا ن   ميکنم

 

گرندارند  آ ن عزيزا ن  در حريم ما حضور          روح شا ن  را  شا د  با آ يا ت  قرآ ن ميکنم

 

وا رث  جمله  شهيدا نم ، غلام  ا هل  شا ن           صد درود  وصد  سلام بر اهل ايمان  ميکنم

 

نا م  نيکش  بهترين ميرا ث  با شد  بهر من           فخرو نا زم  بر محمد شاه (شاه جان)  ميکنم

 

ا ز برا ی  منفعت  سا زش  نخواهم  با عد و          ميروم  د ر را ه  ا و من عهد و پيمان ميکنم

 

کس نميرد در دفاع  ازعز و نا  موس  وطن           ا د عا   د ر   پر تو  آ يا ت   رحمن   ميکنم

 

زنده  با شد هر شهيد حق، ولی "لا تشعرون"         من دعاء  بر روح  پاک  جمله ايشان  ميکنم

 

هريکی در راه ا سلام  جان  خود را با ختند           صد سلامم   بر چنين آزادی  خواهان ميکنم

 

خم نکردند هيچگاه  گردن به طاغوت زمان           ا فتخا ر  زيا د   بر ا فکا ر  ا يشا ن  ميکنم

 

جرم شان جزنيکی واخلاق ود ينداری چه بود؟         د شمن بی د ين را ا ينگونه پرسا ن ميکنم

 

قتل نيکان نورا سلام را خموش خواهد نمود           خنده  بر اين فکر خام حزب  شيطا ن ميکنم

 

قتل کردند  طفل و پير ونوجوان و مرد وزن          ای  خدا  ا فسوس بر ا ينگونه وجدان  ميکنم

 

قطره ها ئ  خون  شا ن سيلاب شد کفا ر را          تخت  وتاج شا ن غريق و شکر يزدان ميکنم

 

من چو وارث خون پاکت راهمی  پرسم شهيد          دشمن  نا موس و د ينت  را پريشان  ميکنم

 

مينما يم   يا د  من  هر  نا روا  و ظلم  شا ن          ا حمقان  را هم  خجا لت هم  پشيمان  ميکنم

 

سليمان شاه صوفی زاده

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *