عمر کوتاه بـُـَود و طول اَمل هست دراز — محمد عزیزعزیزی

 

 

عمر کوتاه بـُـَود و طول اَمل هست دراز

 


محمد عزیز(عزیزی)

2012- 01-16

 

ای که  دلدادۀ این عالم سفلی شده ای
دور از سیر برآن عالــم بالا شـده ای


همه خواست وطلبِ توزجهان چیست بگو!

زین جهان بُرد کسی غیرکفن،  کیست بگو!

 
 آنچه تو جمع کنی با همه رنج وخواری

همرۀ خود نبری آنچه  تو گـِرد می آری

 

بنــدۀ خورد وخور وشهوت و مال و دولت
 حاصلِ آن نـَبـُود ، جـُزهمه  شرم وخجلت

 

صورت وثروت و هم منصب تو فانی است
 غره هر گز تو مشو مرگ همـــه آنی است

 

گرچه دنیا او متاع است برای انسان
کسب آن منع نباشد  به کتاب وقرآن

 

مقصــدِ توبجهـــان است بســی  والا تر
 هم زنوش وخور وخواب و دگران بالاتر


   بشناس قدر خودت ، همت ِ خود دار بلند
   بر طناب هوسِ سست جهان  دل تو مبـند

 پیش هر بندۀ دنیا سر خود بالا دار
همتِ خود زهمــه اهل هـــوا  والا دار

 

لیک در پیش فقیران جهان سر خم دار
خویش را در نظرِ جملۀ ایشان کم دار

 

تا که در اوج فلک سر بفرازی  آنجا
 ودر آن منصب بالا همه نازی آنجا

 

بُت بد کیش غرورت بشکن در همه حال
   از بدِ حــــادثه ، آسوده همی دار خیال

 

این سزاوار نباشد زجهان خسته شـــوی

یا که اندر رسن ، سست هوا بسته شوی

 

شاد میدار دل از شــوق تمنای وصـــال

هر که را هست خدا ، ازغم دنیا چه خیال؟

 

در جهان گر چه ترا خواست وهوس بیـش بُوَد

هر کــه دنبال طلب، بیش بُــــــَود ، ریش بـُـَود

 

اعتمادی نبــُـَود ، بر همــه دنیا توبدان!

اعتقاد وعملِ تسُــت زبعــدِ تــــو نشان

 

عمر کوتاه بُـَود و طول اَمــــل هست دراز
بین این هر دو تـــوازن  بنمــا چار  بساز

خوش بر آنکس که بیلانس او درین دار فنا
متـــوازن بشود جملــه بــــــه دارِ عقـــبــی


دور شو از رۀ افــــراط وزتفریط پرهیز

تا به دنیا وبه عقبی نشوی خوار،«عزیز »

 

پایان

————————————

عزیزی دوشنبه – ساعت  22:30

1 6-01-2012
26 جدی  سال 1390
مطابق به : 21 صفر سال 1433 هجری قمری
hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *