راه نجات چيست؟ — احمد الله سائس

 

 

راه نجات چيست؟

 

 

خواهران وبرادران عزيز

 

                      السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته

 

چندی قبل از طريق ايميل نامه ای را از دوستم دريافتم که حاوی خوابنامۀ شيخ احمد ( امام کعبۀ شريفه ) بود ودر آن بقول آن شيخ تذکر رفته است که " من رسول اکرم (ص) را در خواب ديدم که چنين وچنان فرمود…. ونيز تذکر داده است که اگر کسی اين وصيتنامه را به ديگران نشر ننمايد، سبب زيان وخسارۀ مالی وجانی برايش شده از شفاعت رسول اکرم (ص) محروم خواهد گرديد".

 

درمورد صحت وعدم صحت اين وصيتنامه نميخواهم بحث نمايم، ولی نکته ای که بطور شفاف وروشن ماهيت اينگونه وصيتنامه هارا برملا ميسازد و واقعاً قابل توجه نيز ميباشد اينست که: در آن وصيتنامه سزای کسيکه آنرا نشر ننمايد خسارۀ مالی وجانی (به الفاظ واضح مرگ پدرومادر واعضای خانواده در آن ذکر گرديده است) اينست که آيا پيامبر اسلام (ص) در طول حيات مبارکش گاهی هم سزای نشر ننمودن ونرسانيدن پيامش را به ديگران چنين سخت وزشت تعين نموده است؟ وآيا کسی در طول عمرش اينگونه هوشدار را از وی شنيده است؟

نخير، هيچگاه چنين نبوده وهيچ کس از زبان مبارک پيامبر اسلام چنين الفاظی را نشنيده است. بناءً ما نبايد برای بيداری مسلمانان چنين حيله ها ونيرنگ های دروغين را بکار بريم، چون دين مقدس اسلام دروغ، حيله ونيرنگ را به هرشکلی که باشد ( چه به نفع اسلام وچه به ضرر اسلام) ممنوع قرار داده است. بعضی از بردران وخواهران مسلمان شايد از روی دلسوزی واخلاصيکه به اسلام ومسلمانان دارند، دست به چنين اعمالی بزنند، ولی آنها نميدانند که غير آگاهانه با اين عمل شان ضربۀ شديدی به اسلام ومسلمانها وارد مينمايند. چون در حاليکه وعده ها ووعيد های خودساخته ودروغين شان عملی نگردد، باعث بدنامی اسلام ومسلمانان گرديده، حتی سبب ضعف ايمانهای بعضی از مسلمانان ضعيف الايمان نيز ميگردد.

 

سوال درينجاست که آيا ما مسلمانها واقعاً ضرورت به ديدن واقعات خارق العاده ويا خواب های علما وشيخ ها مبنی بر هوشدار وخبر نزديکی قيامت… وغيره داريم تا اعتقاد مارا کامل ومارا انسانهای نيک و مؤمنان واقعی بسازد؟ آيا قرآن کريم وفرموده های زيبای خداوند خالق بشريت (ج) برای رهنمائی ما کافی نيست؟ آيا سنت و احاديث زيبای فرستادۀ خدا حضرت محمد (ص) جهت استفاده در تمام امور زندگی  برای ما کفايت کننده نيست؟ آيا خداوند متعال (ج) در آيه ای از قرآن کريم نفرموده است که: " امروز دين شما را برای تان تکميل نمودم…"؟

 

پس اگردين ما دين کامل است ،هيچ چيزی در مورد زندگی و مسايل مربوط به زندگی در آن پوشيده نمانده، از حالات دنيا وآخرت وحتی مسايل وامور زندگی ای آئنده ای که ما ونسل های بعدی با آن سروکارخواهيم داشت بطور واضح وروشن درآن بيان گرديده است، چرا هنوز هم با سراسيمه گی وانتظار برای خوابهای راست ودروغ شيخ ها، ويا واقعات غيبی وخارق العاده عمر ارزشمند وگرانبهای خويش را سپری می نماييم؟

 

آيا ما واقعاً در جستجوی حقيقت ، راه درست ، سعادت وکاميابی هستيم؟ آيا واقعاً ديدن واقعات خارق العاده ، خوابهای عبرتناک شيخ ها … وغيره سبب هدايت و سعادت دارين برای ما خواهد گرديد؟ اگر چنين است، پس آيا از زمان بعثت پيامبر اسلام (ص) تا امروز چنين واقعات و معجزه ها هيچ رخ نداده است؟ آيا امتهای پيامبران گذشته بعد از ديدن معجزه ها کاملاً هدايت شده اند وآن معجزه ها سبب سعادت دارين شان گرديده است؟

جواب طبعاً نخير است، چون تاريخ انبياء وامتهای پيشين گواه براين ادعاء بوده، بيانگر آنست که با وجود معجزه ها و تپ وتلاشهای انبياء (ع) تعداد زيادی از امت ها (چون بنی اسرائيل، قوم نوح (ع)، قوم ثمود…وغيره) در گمراهی باقی مانده راه عناد ودشمنی با فرستاده گان الهی را انتخاب نموده اند.

 

پس را حل چيست ؟ چه زمان وچگونه انسان به حقيقت پی برده و هدايت کامل نصيبش ميگردد؟ راه نجات چيست؟ سبب ناکامی امت های پيشين وامروزی و دوری از رحمت خداوندی (ج) چه بوده، چرا هنوز هم امت مسلمه در سرگردانی ، پريشانی های گوناگون وتحت ظلم وشکنجه قرار داشته، در انتظار روشنی غيبی و کاميابی خيالی وسربخودی هستند؟

 

سبب واضح و روشن است: چنانچه ديدن معجزه ها و واقعات خارق العاده برای هدايت کامل امت های گذشته بسنده نبوده وبا وجود آن هم تعدادی از امت های پيشين در بدبختی وگمراهی وجهالت خويش باقی ماندند، امروز هم نبايد منتظراينگونه واقعات خيالی بوده، سبب اصلی وعمدۀ رسيدن به سعادت ، کاميابی ، هدايت وراه نجات حقيقی را بايد دريافت نماييم.

 

آن راه حقيقی، آن سبب اصلی وعمدۀ رسيدن به سعادت وکاميابی چيست؟ بدون شک وترديد چنگ زدن به کلام خالق کائنات، ذات قادر مطلق ومدبر همۀ هستی ميباشد. چنانکه دوری از کلام الهی سبب بدبختی ودر گمراهی باقی ماندن امت های پيشين گرديده بود، امروز نيز سبب اين همه بدبختی ها وپريشانی های امت اسلامی وهمۀ جهان، دوری از کلام روشن وهدايت کنندۀ خداوند متعال وخالق بشريت ميباشد.

 

اگر کسانی در طول تاريخ بشريت هدايت گرديده اند وسعادت دارين نصيب شان گرديده است، بدون شک کسانی بوده اند که به کلام خداوند خالق (ج) چنگ زده اند، واگر کسانی با وجود ديدن معجزه ها واعمال خارق العاده باز هم از هدايت الهی محروم مانده و از درک حقيقت وراه نجات بی نصيب مانده اند، بدون شک کسانی بوده اند که از کتاب الهی ووحی آسمانی دوری گزيده ،  پيروی از فرستاده گان خداوند (ج) وافعال واقوال آنها را مقدمتر از همه چيز ندانسته اند.

 

سوال اينجاست که آيا واقعاً ما خواهان هدايت هستيم؟ اگر چنين است پس به صفت يک همنوع ويک برادرمخلص  به همۀ برادران وخواهران مسلمان وغير مسلمانم  توصيه ميکنم که به ريسمان محکم الهی (قرآن کريم) که برای نجات انسانها فرستاده شده است چنگ بزنيد. برای درک حقيقت وحصول سعادت دارين آنرا باز نموده، با توجه کامل وفکر وتدبر در معانی آن و ارادۀ هدايت يابی وجستجوی راه نجات، آنرا مطالعه نماييد. بدون شک خودرا در برابر چشمۀ هدايت، روشنی کامل، وبزرگترين معجزه وچراغ هدايت خواهيد يافت.

 

بدون شک زمانيکه مصروف خواندن قرآن پاک ميشويم، با جملات زيبای روبروخواهيم شد که خداوند بزرگ، مالک و خالق اصلی همۀ کائنات مارا بطور مستقيم مخاطب قرار داده وميفرمايد: ای انسانها!… ای کسانيکه ايمان آورده ايد!… ای بنده ای من!…،  درآنوقت خودرا در حالت گفتگو وصحبت مستقيم با پادشاه پادشاهان، قدرتمند ترين ومهربان ترين ذات می يابيم، وبا شنيدن هرکلمه وهرجمله ای از کلام الهی قلب های مان تپيدن ميگيرد، اطمينان حاصل مينمايد، وخودرا به سبب ارتباط مستقيم با خالق کائنات و مخاطب قرار گرفتن از جانب آن پروردگار، خوشبخت ترين مخلوق روی زمين دانسته طعم ولذت واقعی زندگی را ميچشيم. به همين ترتيب مداومت درمطالعه وهمصحبتی با قرآن کريم سبب رونق وترقی در همۀ امور زندگی، حصول علم ودانش، درک حقايق، قوت ايمان وعقيده، زيادشدن اعمال نيک وتقوا واخلاق حميده وبالآخره سعادت دنيا وآخرت برای مان ميگردد.

 

برادران وخواهران عزيزم!  لطفاً بياييد تا ازخواب غفلت بيدار شويم، عمر کوتاه خويش را صرف تپ وتلاش برای خوشبختی دارين نماييم، يگانه راه نجات راهی است که خالق ما برای ما تعين نموده است وآن پيروی از کتاب  وپيامبر فرستاده شده از جانب آن ذات مقدس ميباشد.

 

ای مردم لطفاً بيدار شويد! مادر يک زندگی واقعی قرار داريم، اين خواب وخيال نيست! بياييد قبل از آنکه فرصت را از دست بدهيم از صحت، جوانی، عقل، بصيرت وقت وفرصتيکه داريم استفادۀ اعظمی نماييم.

 

لطفاً بخاطر خدا ورسولش، بخاطر نجات از اين همه بدبختی ها وبيچارگی های که عايد حال مسلمانان جهان گرديده است، بخاطر وحدت مسلمانها وحتی صلح وثبات بين همۀ انسانهای روزی زمين، بخاطر نابود شدن اين همه جرم وفساد و کوتاه شدن دست های ظالمان ومتجاوزين  واستعمارگران شيطان صفت امروزی از تمام نقاط جهان، به کتاب مقدس آسمانی، کتاب هدايت ونجات همۀ عالم بشريت (قرآن مجيد) رجوع نماييد.

 

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العلمين.

 

والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته

 

با احترام

 

برادر شما احمد الله سائس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *