غوث زلمی” به 20 سال زندان محکوم شد

 

 

غوث زلمی" به 20 سال زندان محکوم شد

 

سلام وطندارکابل

 
پیش از چاشت پنج شنبه (21 سنبله)، ریاست محکمه ی استناف شهر کابل در جلسه ی علنی و بر اساس اظهارات و اعترافات "غوث زلمی" و همکارانش در تحریف و چاپ قرآن عظیم الشان بدون متن عربی، به حکم ماده ی 130 قانون اساسی افغانستان، مجرم شناخته شدند.
دراین محکمه غوث زلمی به 20 سال زندان تنفیضی،قاری
مشتاق احمد ملا امام مسجد تمیم انصار به20 سال زندان تنفیضی،محمد عارف مالک مطبعه ی نوری به جرم نشر این کتاب، به 5 سال زندان تنفیضی و دو برادر غوث زلمی هر یک به هفت و نیم ماه زندان محکوم شدند.
غوث زلمی با
همکارانش در ماه عقرب سال گذشته ی هجری خورشیدی، کتابی را با محتوی متن دری قرآن عظیم الشأن،چاپ و نشر نمودند که پس از مطالعه ی عالمان دینی،مورد انتقاد قرار گرفته وبه محکمه راجع گردیدند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *