نظام دقيق ماه و خورشيد

 

نظام دقيق ماه و خورشيد

(1)

قرآن كريم در عصري نازل گرديد كه دانش نجومي هنوز موفق به كشف حقايق علمي زيادي نگرديده بود و چندين قرن بعد از نزول قرآن بود كه تكاپوهاي دانشمندان توانست بخش كوچكي را از آنچه قرآن در اين ميدان مطرح نموده است، درنوردد. با پيشرفت‌هاي علمي، رفته رفته اعماق و ابعاد آيات قرآني در اين زمينه روشن و روشنتر گرديد، از جمله آيهء 5 سورة الرحمن كه مي‌گويد:

]الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ[

«خورشيد و ماه بر اساس نظام و محاسبهء دقيق حركت مي‌كنند»

و براي اولين بار بود كه بشر دانست؛  اندازه‌ و چگونگي وصول گرما و نور آفتاب به زمين، يك روند اتفاقي نبوده بلكه با حساب و كتاب دقيق و منظمي انجام مي‌گيرند. پديده‌هايي كه خود نمودار روشن عظمت آفريدگار و قدرت بي‌پايان وي مي‌باشند.

اكنون بياييم تا گوشه‌يي از اين نظام دقيق را به روايت علم كه هميشه بهترين مفسر آيات علمي قرآن كريم مي‌باشد، با هم مرور نماييم.

دانشمند بزرگ علم نجوم «جيمس جينز» در اين باره مي‌گويد: «همه چيز در خورشيد، با شدت تمام در حال حركت و جوشش است. سطح خورشيد آتشفشان هميشه جوشاني است كه غليان آن هرگز آرامش نمي‌شناسد. عمق داخلي آن، نيروگاه عظيم توليد انرژي است كه هرگز از شتاب نمي‌افتد و در نتيجه جريان عظيم حرارت در آن، به طور انفجارآميزي از عمق به سطح در حال فوران است؛ پديده يي كه نه تنها جريان تابش اشعهء خورشيد را ايجاد مي‌نمايد بلكه زبانه‌هاي عظيم انفجاري و شعله‌هاي آتش مذاب آن را تا فاصلهء صدها هزار مايل از سطح آن به فضاي بيروني پرتاب مي‌كند كه تصويربرداري از اين حالات تا اكنون چندين بار ممكن گرديده است؛ از جمله تصاويري كه در ماه عقرب  سال (1385) از انفجارات پياپي توفانهاي خورشيد گرفته شد. در تصويربرداري يكي ديگر از اين حالات (آفتاب گرفتگي سال 1919) مشخص گرديد كه عرض اين زبانه‌هاي انفجاري (350000) مايل و ارتفاع آن (475000) مايل مي‌باشد. همچنين آشكار شد كه قطر خورشيد (109) برابر قطر زمين است و اين مي‌رساند كه در مقابل هر مايل مكعبي از قطر زمين، نزديك به يك و نيم ميليون مايل از قطر خورشيد قرار دارد. در جهء حرارت در قلب خورشيد بيست و نه ميليون درجه فارنهايت و فشار آن به (264) ميليون تن در هر اينچ مربع مي‌رسد. با اين حساب، اگر حرارت خورشيد بدون مانع به زمين برسد، قيامت كبري بر پا خواهد گشت. از اين جهت خداوند بزرگ بر گرداگرد خورشيد طبقات و لايه­هاي حائلي را قرار داده است كه اين طبقات حائل اجازه نمي‌دهند تا حرارت خورشيد بيشتر از مقياس دو جزء از يك ميليون جزء از نيروي كلي آن، به زمين برسد.

با اين حساب، آيا به تعبير قرآن كريم، بر خورشيد و ماه يك نظام محاسباتي دقيق حكمفرما نيست؟ و آيا اين آيه خود نمايانگر اجاز اين كتاب مبين نمي­باشد؟

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *