گلایه دوستانه + مطالب ارزشمند دیگری ازین نویسندۀ محترم — میرعنایت الله آشفته

 

 

 

گلایه دوستانه + مطالب ارزشمند دیگری ازین نویسندۀ محترم

 

 

 

 

گلایه دوستانه از آن عده ارگان های نشراتی تصویری، صوتی، جراید . . . و سایت های محترم افغان ها که نسبت علایق، وابستگی وسلیقه های متفاوت به رسانیدن پیام های هموطنان که مجزا از زور گویان طرف های در گیر؛ سخن تازه برای گفتن دارند که: در واقع « حرف ناگفتهٔ دل ملت افغانستان می باشد » حاضر نیستند، وسیله انتقال پیام به مردم ما، باشند. صمیمانه و احترامانه به عرض می رسانم که: هیچ تحلیل گر خارجی، به مقایسه نسل سوخته و بزرگ شده در صحنه و قضایای ۳۵ سال اخیر، که جز نظاره گر و تحمل بی عدالتی ها،کوچکترین نقش مثبت یا منفی نداشته، نمی میتواند حقایق را بهتر به تصویر بکشاند. اما با تأسف دیده می شود، ذهنیت یک عدهٔ محدود دوستان ما؛ تحلیل مشابه يك خارجی را، ارزش و اهمیت بیشتر قایل می شوند! به گونه مثال دو مطلب فوق را از لحاظ محتوا و تاریخ نشر مورد ارزیابی خويش قرار دهيد . این حقیر که ابداً ادعای بنام « تحلیل و تحلیلگر یا . . .  » نداشته و ندارد. اما در انعکاس واقعیت ها زمانیکه ذهن شما دخیل نباشد، میتوانید ترسیم درست از اوضاع را بیان دارید. واقعاً چه بجا گفته اند: " بچهٔ همسايه خلموك است ".

 

میرعنایت الله آشفته 

 

 

 

 

بازنده ها حق ندا رند با لج بازی، افغانستان را در قمار بگزارند!

میرعنایت الله آشفته

خواهران و برادران دردمند و پریشان حال کشور، بازنده گان حکومت ساخته شدۀ بُن و حامیان جنگ تحمیلی، می خواهند بار مسؤ‌ولیت خویش را بر شانه های ملت متضرر ما باندازند! زمانیکه شکست قوای اشغالگر شوروی در اثر جانبازی های ملت مجاهد و آزادیخواه افغانستان قطعی گردید…

 

افتراق دولتمردان؛ افغانستان را کجُا می برد!

میرعنایت الله  آشفته

کودتا های نامیمون؛ اعمال ضد منافع ملی، جنایات هولناک و ضد مردمی سیاسیون چپ و راست افغان؛ در حمایت و تبانی با استخبارات کشور های دور و نزدیک، با داشتن روحیه انحصار گرانه متکی بیک حزب، یک قوم و چسپیدن بیک ایدیولوژی؛ افغانستان را به مذلت و خواری مواجه ساخته…

 

هموطنان پریشان حال کشور!

میرعنایت الله آشفته

هموطنان پریشان حال کشور، در صورتیکه به شماره های زیر و متن ضمیمۀ آن، موافق باشید، و نا آگاهانه آب به آسیاب دشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی  نه ریخته باشم، و به مصلحت کشور ما باشد، لطفاً به دوستان خودبخصوص به سایت های هموطنان در داخل و خارج کشور جهت موضعگیری مسؤولانه شریک سازید….  

پیشنهاد عاجزانه و التماس آمیز یک افغان هیچ کاره!

میرعنایت الله آشفته

آنچه مبرهن است نتایج کنفرانس ناقص بُن به دلیلی، طرف تائید کشورهای منطقه و اعضای پیمان ناتو قرار گرفت که حضور القاعده و رژیم طالبان را دیگر به ضرر خویش در افغانستان، تشخیص نمودند. جهت برچیدن و درهم شکستن گروه های توظیف شدهٔ تروریستی القاعده…

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *