اعلامیه ء شوراې صلح ملت افغان— محمد طاهر قیام

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اعلامیه ء شوراې صلح ملت افغان

 

(امتحان تعهد افغانها به اسلام)

 

ارسالی: محمد طاهر قیام

 

برادران وخواهران مؤمن و مسلمان !

حریق کردن قران عظیم الشان در پایګاه جهنمي بګرام در روز سوم حوت امتحان قواي نظامي اشغالګر صلیبیون صهیونست است تا بدانند که ایا مردم مسلمان افغان چنانکه در روز سوم برج حوت سال ۱۳۵۸ در مقابل قواې وحشي قشون سرخ ودست نشانده هایش با نعرهء هاي «الله اکبر» پایه هاي قصر طاغوتي کرملین را در مسکو لرزانید ، هنوز هم به شعائر دین مبین اسلام متعهد هستند و یا اینګه فعالیتهاې تبشیري انها که با چاپ کردن کتاب بایبل منسوخ به پشتو و دري که از همین پایګاهاي نظامي بګرام تکثیر و توضیع میګردد کار خودش را کرده و پیوند عقیدتي افغانها را با کتاب مقدس شان « قران عظیم الشان » از بین برده است و این مردم مسلمان را براې پزیرفتن این پایګاه نظامي دائمي در افغانستان عزیز اماده ساخته است یا خیر ؟

 

هموطنان مؤمن ما نباید این عمل شنیع را یک حادثه تصادفي بیپندارند ، بلکه این عمل زشت عمدا و قصدا صورت ګرفته است ، مقامات رسمي نظامي صلیبیون صیهونست در اظهارات خو دتذکر داده اند که این کتب دیني به علت اینکه زندانیان افکار و نوشته هاي بینادګرایی را ازینطریق به همدیګر میرسانیدند جمع ا وري ګردیده وبه اتش کشیده شده اند . یعني اینکه قران عظیم الشان افکار تندګرایی وبنیادګرایی را به پیروانش تعلیم میدهد!! لعنت الله علي القوم الکاذبین .

 

دشمنان دین مبین اسلام و مسلمانان نمیدانند که فرزندان رشید و مؤمن افغان با وجود تحمل سي و سه سال ظلم و شکنجه ، اشغال و استبداد تحمیل شده از جانب اشغالګران شرق وغرب و همکاران خود فروخته شده داخلي انها هنوز هم قلبهاي مملو از عشق به خداوند جل جلاله ، کلام الله مجید و سنت محمد صلي الله علیه و سلم دارند.

 

مردم مجاهد و مؤمن افغان د رتظاهرات سوم حوت امسال در پروان ، کابل ، ننګرهار ، لوګر ، غور ، بامیان و هرات با نذرانه کردن خونهاي خویش براې دفاع از کتاب مقدس دیني شان صداقت شان را در برابر مسؤلیت هاي دیني و ایماني خویش به اثبات رسانیدند ونګذ اشتند دشمنان دین شان در صداقت انها شک نمایند . این شهداې عاشق به دین اسلام که جایګاه شان جنات نعیم است به نمایندګي از ملت غیور مسلما ن افغان پیغام کامیابي شان را با خون هاي سرخ خود به د شمنان دین وملت شان فرستادند و به جهنمي ها فهماندند که این سرزمین، سرزمین سپاهیان ګمنان اسلام است و شما نمیتوانید درین خاک غیوران عاشق به دین اسلام باقی بمانید. بدانید که روح ما مسلمان، هدف ما اسلام و رهنمایی ماقران است.

 

برادران وخواهران ما درین تظاهرات دسته جمعي شان مردم مجاهد پرور و مؤمن افغان را به اتحاد ، همبستګي وبلاخره به قیام ملي اسلامی سرتاسري علیه اشغال و مسلمان ستیزي دعوت کردند .

 

شوراې صلح ملت افغان په دعوت انها لبیک ګفته و با جانبداري از تظاهرات انها، سوختاندن قران عظیم الشان را درپایګاه نظامي جهنمي بګرام وهر جاي دیګر شدیدا محکوم مي کند و از ملت غیور و مسلمان افغان تقاضا به عمل مي اورد که بدون در نظر داشت افکار قوم ګرایی و زبان ګرایی به حیث افغانهاي مؤمن به خدا جل جلاله دست بدست هم داده به اشغال کشور شان خاتمه ببخشند ویکبار دیګر بیرق سبز هلالي را در سرزمین اجداد مجاهد پرور خویش به اهتزاز بیاورند و به دشمنان دین و ملت شان برسانند که این سر زمین جاې نیست که معاندین اسلام در ان جایګزین شوند ، کشور شان ر ازاد نمایند و درجمع ملت هاي ازاد و سربلند با افتخارات دیني و ملي شان بندګي خداې واحد را بجا اورند .

 

زنده باد اسلام ،

زنده باد ازادی ،

زنده باد افغانستان سربلند ،

مرګ بر دشمنان اسلام و مسلمین

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *