آؤشیف عمومی مئ 2013

آؤشیف عمومی مئ 2013

حزب الله (حسن نصرالله ) لبنان شاخۀ نظامی سپاه ایران در لبنان —- عبدالله عابد کابلی

واقعا ترکیه ارزش رهبری جهان اسلام را دارد! — ادارۀ صدای افغان

زاویه کشور ها جهان بسوی قبله شریفه —امین الدین سعیدی

تيوری داروين وخاديست مسکين – بخش سوم وپايانی عبدالکریم فاریابی

آیا چنین نشد؟—انجنیر محمد نذیر تنویر

مکثی بر نوشتۀ نصیحت گونۀ جناب آقای ساقی — محمد عزیز عزیزی

هــدیۀ تازۀ خونین ایران بافغانستانمحمد عزیز عزیزی

هــدیۀ تازۀ خونین ایران بافغانستانمحمد عزیز عزیزی

مصاحبه با انجنیر فضل احمد افغان در مورد خط دیورند —انجنیر فضل احمد افغان

د کیفیت مدیریت اصول او افغانستان — محمد ظریف امین یار

در جستجوی تجارت و بانکداری الکترونیک برای افغانستان — محمد ظریف امین یار

بمی که در پارلمان کفید — سرمقاله

قهرمان گمنام — عبدالکریم صافی

روز مادر مبارک باشد — انجنیر فضل احمد افغان

برای یاد بود شهدای شهر بانیاس سوریه — محمد عزیز عزیزی

د پیسو سیاست او اسلامی اقتصاد — محمد ظریف امین یار

دعای شفای عاجل برای چشمان استاد فضل غوری — محمد عزیزعزیزی

یادداشتی به خطاطي قــرآن کریم به خـــون صدام حسیـن— امین الدین سعـیـدی

یادداشتی به خطاطي قــرآن کریم به خـــون صدام حسیـن— امین الدین سعـیـدی

جایگاه ذهنی فردگرایی —انجنیر محمد نذیر (علی) تنویر

په برلین کې د پښتو د زده کړې څانګه او کتابتون — سیدعبدالله ولي زی

زه د ترکستان پر ځای افغانستان ته روان یم — محمد طاهر قیام

به مناسبت روز سیاه وننگین هفتم ثور سال 1357— محمد عزیز عزیزی

بهـــار خونین كشور عزیز مــا— محمد عزیز عزیزی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *