گاو کراته باز

    گاو کراته باز   درين ويديوی جالب گاوی را تماشا ميکنيد که نظر به ظلم وشکنجه، کاروزحمت بيشتر از وسع وتوان و گرسنگی زياد  از صاحب پاکستانی اش به تنگ آمده، فرار را به قرار ترجيج داده است واز رفتن دوباره به خانۀ صاحبش انکار ميکند. جالبتر از همه اينکه اين گاو سرکش[…]

کمک کننده ای که کمک کننده گانش را کمک ميکند

    کمک کننده ای که کمک کننده گانش را کمک ميکند     درين ويديوی جالب مسابقۀ موترسايکل دوانی ای را تماشا ميکنيد که يکی از اشتراک کننده گان درآن مسابقه بعد از از دست دادن کنترول وسيطره بر موترسايکلش به زمين افتاده جراحت برميدارد و با کوشش های زيادی خودرا به هدف نجات[…]

هدف تمام آنانيکهدری را برويت باز ميکنند احترام نيست!

    هدف تمام آنانيکه دری را برويت باز ميکنند احترام نيست! محتوای اين ويديوی جالب ولو که ظاهراً يک ويديوی مضحک بنظرميرسد، در حقيقت درسی است برای آنانيکه هميشه ظاهر قضيه را مد نظر گرفته بر عمق قضيه نينديشيده خود را به دام دشمن مکاری مياندازند که هميشه با شعارهای چون دوستی، آزادی، ديموکراسی….[…]

بازی وحشيانۀ اسپانيوی:

    بازی وحشيانۀ اسپانيوی: ببينيد که چگونه انسانهای قصی القلب و بی رحمی در اسپانيه از شکنجه وآزار حيوانات لذت ميبرند وبرای خوشگذرانی و تفريح خويش از حيوانات بی دفاع وبی زبان سوء استفاده نموده آنها را بطور خيلی وحشيانه ودوراز انسانيت وشرافت انسانی بعد از زجر.شکنجه به قتل ميرسانند. برای تماشای اين ويديو[…]

عقاب رنگ طلائی…

    عقاب رنگ طلائی به طريقۀ خاصی شکارميکند! عقاب رنگ طلائی از جملۀ پرندگان بزرگ وعجيبی است که در قسمت شمالی کرۀ زمين بود وباش دارد. طول بالهای گشادۀ اين پرنده باهم به دومتر ميرسند. شکارعقاب رنگ طلايی که انگليسی زبانها آنرا بنام Golden Eagle ميشناسند، بطورعموم خرگوشها، موشها، مارها، پرنده ها و درضمن[…]

اثرات منفی اخلاق عساکرامريکايی براخلاق عساکرمسلمان، ويديو

اثرات منفی اخلاق عساکرامريکايی براخلاق عساکرمسلمان، ويديو: مصدر: سايت عربی زبان مدونة رشيد درين ويديوميبينيد که ثمرۀ حصول تعليمات نظامی از عساکرامريکايی برای عساکرمسلمان عرب چی بوده، وچگونه اين عساکربی رحم درتقليد ازدوستان امريکايی شان عملی را انجام ميدهند که دورازشأن واخلاق يک مسلمان ميباشد. آنها درين ويديو بخشی از تمرينات نظامی شان را که[…]

آيا هنوزهم احوال دنيا بخيراست؟

آيا هنوزهم احوال دنيا بخيراست؟ مصدر: سايت عربی زبان مدونة رشيد ترجمۀ با تصرف: سليمان شاه صوفی زاده درين موضوع دوبخش ويديويی داريم. باتوجه به محتوای اين دو قسمت ويديويی سوالی مطرح ميگردد، وآن اينکه: آيا هنوزهم دنيا احوال بخيراست؟ طبعاً اين سوال استنکاری را اکثراً به نی ونخيرپاسخ خواهند داد. چرا درمقابل هرفرديکه اعمال[…]

نتيجۀ بی احتياطی

  نتيجۀ بی احتياطی دراثناء راننده گی: مصدر: سايت عربی زبان مدونة رشيد ترجمه: سليمان شاه صوفی زاده درپهلوی مراعات قوانين ترافيکی، يکی از شرايط ولوازم حتمی راننده گی نيز توجه، تمرکزحواس واحتياط زياد در اثناء راننده گی ميباشد. بی توجهی ويا لحظه ای مصروف شدن درچيزی ديگری، باعث به خطر افتادن حيات راننده وموجودات[…]

عراق جديد، ويديو

عراق جديد: اکثراً سياستمداران وطرفداران ديموکراسی به نحوۀ دلخواه حزب حاکم امريکا در صحبت های شان ازعراق جديد نام ميبرند. واقعاً ميبينيم که امروزعراقی جديدی وجود دارد ولی عراقی که زير سيطرۀ وحشت، بربريت وشکنجۀ قوای اشغالگر ومتجاوزامريکايی قراردارد. از ظلم، شکنجه، قتل وغصب وتعذيب درعراق بارها شنيده ايم، ولی اغلب اوقات ازچنين حالات محض[…]

حادثۀ دردناک مسابقۀ اسپ دوانی

  حادثۀ دردناک مسابقات اسپ دوانی در دوحه: بازی اسپ دوانی مخصوصاً مسابقۀ عبوراز موانع از جملۀ بازی های خطرناک نبوده ويکی از بازی های  جالب وبدون خطر محسوب ميشود. قابل ذکر است که ويديوی حاظر جديد نبوده، واز جملۀ مسابقات دورپانزدهم بازی های آسيائی در دوحۀ قطر ميباشد. درين ويديو شما مشاهده مينماييد که[…]

دفن آسمانی

هوشدار! به کسانيکه دارای قلب های ضعيف وحساس ميباشند توصيه ميشود تا ازخواندن اين مطلب و مشاهدۀ اين فلم خود داری کنند! دفن آسمانی ترجمه: سليمان شاه صوفی زاده از سايت عربی زبان مدونة رشيد   ” دفن آسمانی” مراسم تدفين مذهبی است که باشندگان تبت ( اهالی همجوار کوه های هما لايا در جنوب[…]

ويديوی جالب

  ويديوی جالب: درکوچه ای به تنهائی درحال راه رفتن هستيد، غرق فکروخيال در امور زندگی هستيد، ناگهان وبدون هوشدار با گروهی از ده ها نفر روبرو ميشويد که دوان دوان با سروصداها بسوی تان ميآيند، چه ميکنيد؟ آيا پا به فرار ميگذاريد، ويا بجای تان باقی ميمانيد؟ ويديوی ذيل را که با کمرۀ مخفی[…]