آرشیف عمومی جون 2013

آرشیف عمومی جون 2013

قطره یی از حاصلات حکومت کرزی — ش.آ

شاه امان الله غازی خط سیاه دیورند را قبول نکرده… — انجنیر فضل احمد افغان

پس چه باید کرد؟ — انجنیر محمد نذیر (علی) تنویر

درغلی — ډاکټر نثار احمد صمد

انتقال قدرت سياسى چگونه صورت خواهد گرفت — میرعنایت الله آشفته

آیا میږیان هم ږغیدای سی ؟ —- ډاکټر نثار احمد صمد

روز مــادر محمد عزیز عزیز

خواندن نمازدر محل که تصاویر باشد! — امین الدین سعیدی

افغانستان در چنگال امريکا — استاد محمد ظريف امين يار

د نړیوال سره صلیب پر دفتر برید چا کړی؟ — ایمل نوري

داستان عبرت انگیز اصحاب فیل دروادی مُحسِّر — امــیـن الـدیــن سعـیـدی – سعید افـغــانی

د ګوانتانامو یو محافظ مسلمان سو ډاکټر نثار احمد صمد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *