آرشیف عمومی مارچ 2008

آرشیف عمومی مارچ 2008

وسترگارد: “خیرت ویلدرز” کارتونم را دزدیده است — سلیمان شاه صوفی زاده

يک اشتباه بزرگ درفلم — سلیمان شاه صوفی زاده

بالآخره فلم فتنه از طريق انترنت نشرشد سلیمان شاه صوفی زاده

چه کسانی در عقب اهانت کنندگان به اسلام قرار دارند ؟ — حميد

یك بوستان خانگی

فضای سبزکشورراتوسعه می دهيم — انجينيروکيل احمد!

نقش فضای سبزواهميت آن درزندگی انسان

نوروزتان مبارک —– سليمان شاه صوفی زاده

جلوه بهار —- ويس احمد حکمت

کورت وسترگارد: فلم ضد قرآن حتماً بايد نشرشود — سلیمان شاه صوفی زاده

ويتوی جورج بوش قانون منع تعذيب را به تعويق درآورد — سلیمان شاه صوفی زاده

ما نبايد قبل ازنشرفلم — سلیمان شاه صوفی زاده

اتحاديۀ اروپا سفارتخانه هایش رامشوره ميدهد — سلیمان شاه صوفی زاده

نوجوانی با عمراندک و عقلی بزرگ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *