آرشیف عمومی نومبر 2007

آرشیف عمومی نومبر 2007

نالۀ مجاهد —- سليمان شاه صوفی زاده

جنايات عساکرامريکائی 1

پرنده گان زيبا

ټولی ژبی —- سليمان شاه صوفی زاده

تش په نوم مسلمان —- سليمان شاه صوفی زاده

ياد وطن —– سليمان شاه صوفی زاده

ديموکراسی —- سليمان شاه صوفی زاده

خلقت کائنات ازدود گرم وداغ

خاتمه و انقباض کائنات

معجزۀ رياضی قرآن کريم درشمارۀ سوره ها، وتعداد آيات

عکس های جالب وديدنی 3

معجزه های رياضی بسم الله الرحمن الرحيم

اهميت عدد 19 دراعجاز رياضی قرآن کري

عکس های جالب وديدنی 1

خلقت کائنات

بسط وتوسعه در کائنات

عکس های جالب وديدنی 2

نامۀ به نفسم

آيا ميخواهيم به خداوند

فلسفۀ حجاب اسلامی

اعجاز قرآن درتعداد کلمات

حال دل —- سليمان شاه صوفی زاده

وحشی ترين عسکردنيا —- سليمان شاه صوفی زاده

د ريښتينی مجاهد غږ —- سليمان شاه صوفی زاده

پوچ كارتوس —- مولوی محمديونس خالص

کوڅه ډب —- مولوی محمد يونس خالص

پيام ما — صدای افغان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *