آرشیف عمومی دسمبر 2007

آرشیف عمومی دسمبر 2007

ويديوهای صدام حسين

اعدام صدام حسين و…

کشته شدن بی نظير بوتو

زبان دری،فارسی قدیم نیست — دکتورمحمدحليم تنوير

انتظام دقيق دردوران کاينات

چرا؟

تفاوت ساختمانی بين آفتاب، مهتاب وستاره ها

عکس های جالب وديدنی6

دقرآن کريم بشپړه ژباړه

موش حريص

زنده جانی به عمرملیونها سال

قرائت قاری محمد امين آی

اشکی بر صفحۀ قرآن

افغانی ترانی

ای ګرانو ماشومانو

باغبان سالخورده

خلقت آنچه در بين آسمانها وزمين قرار دارند

سوال اوځواب —- سليمان شاه صوفی زاده

رياکار —- سليمان شاه صوفی زاده

عکس های جالب وديدنی 5

عکس های جالب وديدنی 4

د اسيا زړه —- نوميال

بــرداشــت —– قاری سعيد زرمتی

د اصلی افغان پيغام پيغام امريکايی يرغلگروته — سليمان شاه صوفی زاده

تش په نوم مجاهد ته —- سليمان شاه صوفی زاده

درد وطن —- سليمان شاه صوفی زاده

سـرود سـبز ايـمان —- عبدالظاهراميری

هــجــران —– جواد هجری

سامی يوسف کيست؟

صحنه های جالب کميدی

سنگریزه ها درطوفان

اشعار دکلمه شده

آهنگ های ساغرخان پويان

آهنگ های سامی يوسف

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *