د روژې دیرش تحفی — ډاکټر نثار احمد صمد

 

د روژې دیرش تحفی

 


لیکوال : ډاکټر نثار احمد صمد

 

معززو دوستانو ، نبوي حدیث دی “چی کله روژه راورسیږی نو شیطانان بندي کیږی ، د دوږخ ټولی دروازې تړل کیږی خو د جنت ګرده دروازې خلاصیږی . ناره کونکی ږغ کوی چی اې د خیر غوښتونکې ، مخته راسه او اې د بدۍ غوښتونکې ، پر شا سه . دا کار هره ورځ جاری وی…

 

 

د روژی اوله تحفه

د روژی دوهمه تحفه

د روژی دریمه تحفه

د روژی څلورمه تحفه

د روژی پنځمه تحفه

د روژی شپږمه تحفه

د روژی اوومه تحفه

د روژی اتمه تحفه

د روژی نهمه تحفه

د روژی لسمه تحفه

د روژی یوولسمه تحفه

د روژی دولسمه تحفه

د روژی دیارلسمه تحفه

د روژی څوارلسمه تحفه

د روژی پنځلسمه تحفه

د روژی شپاړسمه تحفه

د روژی اووه لسمه تحفه

د روژی اتلسمه تحفه

د روژی نولسمه تحفه

د روژی شلمه تحفه

د روژی یوویشتمه تحفه

د روژی دوه ویشتمه تحفه 

د روژی در ویشتمه تحفه

د روژی څلورویشتمه تحفه

د روژی پنځه ویشتمه تحفه

د روژی شپږویشتمه تحفه

د روژی اووه ویشتمه تحفه

د روژی اته ویشتمه تحفه

د روژی نهه ویشتمه تحفه

د روژی دیرشمه تحفه

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *